Liceum Ogólnokszta³c±ce im. Stefana ¯eromskiego w ¯yrardowie
Strona G³ówna Wtorek, Listopad 20, 2018
Nawigacja
Strona G³ówna
8154331746
Kontakt
6469374921
Filmoteka
Publikacje
Prace uczniów
8774595482
Galerie
6038430823
Dokumentacja szkolna

Rok szkolny 2018/2019


Wykaz podrêczników dla klas pierwszych
Wykaz podrêczników dla klas drugich
Wykaz podrêczników dla klas trzecich
Statut szko³y

Program wychowawczo-profilaktyczy
(651) 309-5055
Podanie o zwolnienie z zajêæ wychowania fizycznego
Wniosek o wydanie duplikatu ¶wiadectwa
Dla Rodziców

Dziennik Elektroniczny
Rada Rodziców
414-936-9802
Zebrania z Rodzicami i Dni Otwarte
Pedagog szkolny
Psycholog Szkolny
Kalendarz na rok szkolny 2018/2019
Stop dopalaczom

100-lecie

7173794386

Rekrutacja 2019

Rekrutacja 2019

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja 2018

7088985633
6058920585

Trailer promocyjny Adriana Idzikowskiego
785-312-0129
4803398790
Dla maturzystów

6622680662
Matura z matematyki
Teraz matura
Matura z polskiego
Samorz±d Uczniowski
Regulamin Samorz±du Uczniowskiego
Zarz±d Samorz±du Uczniowskiego

Grupa zamkniêta

My i Radio Fama
yarn stripper
Narodowe czytanie oczami naszych m³odych reporterów
M³odzie¿ i historia
¯yrardowianin zwyciêzc± Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego
Jak obroniæ siê przed z³odziejem to¿samo¶ci
4506436400
Narodowy Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych
LIPDUB

lipdub

90-lecie LO

Paczka

Nagroda edukacyjna dla Jacka Wac³awka!

Decyzj± z dnia 25 pa¼dziernika 2018 roku nasz uczeñ

Jakub Wac³awek

otrzyma³

nagrodê edukacyjn± Prezydenta Miasta ¯yrardowa

za wybitne osi±gniêcia w roku szkolnym 2017/2018.

Jakub Wac³awek uczeñ klasy 3 D prowadzi teatr szkolny oraz osi±ga bardzo dobre wyniki w nauce.

Obchody 100 lecia Odzyskania Niepodleg³o¶ci

Rok 2018 naznaczony jest obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodleg³o¶ci przez Polskê. Przybiera³y one ró¿ne formy i mia³y ró¿ny zasiêg. 11 listopada odby³y siê uroczysto¶ci pañstwowe, a w naszym liceum obchody owego ¶wiêta przypad³y na 14 listopada.

Na ten dzieñ ka¿da klasa przygotowa³a wybran± przez siebie piosenkê zwi±zan± tematycznie z bohaterstwem Polaków, którzy mê¿nie walczyli o nasz kraj, nie tylko podczas 123 letniej nieobecno¶ci Polski na mapach, lecz we wszystkich wojnach, bitwach czy powstaniach o wolno¶æ Rzeczypospolitej Polskiej. Koncert pie¶ni patriotycznych w wykonaniu licealistów Czerwoniaka oraz Szanownych nauczycieli posiada³ w swoim repertuarze nie tylko piêkne pie¶ni powsta³e dziesi±tki lat temu, takie jak "Rota" czy "Pierwsza Brygada", lecz tak¿e mogli¶my wys³uchaæ utworów bardziej wspó³czesnych, na przyk³ad "Dziewczyna z granatem" z serialu "Czas honoru". Ka¿dy wystêp by³ poprzedzony krótkim wprowadzeniem do nastêpuj±cego po nim utworu.

Na zakoñczenie czê¶ci artystycznej Pani Dyrektor podziêkowa³a wszystkim zaanga¿owanym w przygotowanie dzisiejszej wspania³ej uroczysto¶ci.

Dzieñ ten dostarczy³ nam wszystkim wielu prze¿yæ, gdy¿ ka¿dy móg³ mieæ swój udzia³ w ¶wiêtowaniu tej wspania³ej rocznicy i u¶wiadomi³ nam, ¿e jako¶æ kolejnych 100 lat wolnej ojczyzny zale¿y równie¿ od nas samych.

Paulina Chaber

Spotkanie z Panem Cogito
(469) 228-6953

13 listopada 2018 r. uczniowie naszego liceum z nauczycielami w ramach roku herbertowskiego uczestniczyli w lekcji pt.: „Spotkanie z Panem Cogito”. Spotkanie poprowadzi³ Pawe³ Kuciñski – absolwent naszej szko³y, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie.

Ania Rosiak stypendystk±!!!

„Wiedza o tym, jak siê uczyæ jest najwa¿niejsz± umiejêtno¶ci± w ¿yciu”

Tony Buzan

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

w roku szkolnym 2018/2019

otrzyma³a

Anna Rosiak

uczennica klasy II c

Aniu ¿yczymy Ci wytrwa³o¶ci w zdobywaniu wiedzy.

Rekord dla Niepodleg³ej

09.11.2018.r nasza szko³a uczestniczy³a w dwóch przedsiêwziêciach zwi±zanymi z 100 Rocznic± Odzyskania Niepodleg³o¶ci.

O godzinie 11:11 wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami za¶piewali 4 zwrotki (+refreny) hymnu narodowego. W ten sposób wziêli¶my udzia³ w ogólnopolskiej akcji “Rekord dla Niepodleg³ej “.

Po od¶piewaniu pie¶ni czê¶æ uczniów mia³a przyjemno¶æ obejrzeæ spektakl multimedialny w ¿yrardowskiej Resursie. By³ on zwi±zany z polskim pianist±, kompozytorem, dzia³aczem niepodleg³o¶ciowym oraz politykiem - Ignacym Janem Paderewskim.

Pokaz sk³ada³ siê z elementów teatralnych, filmowych i muzycznych. Przedstawienie zosta³o wykonane przez aktorów z Poznania. Wcielili siê oni w rolê samego Paderewskiego, dziennikarki Mary Louis, Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, Diwy operowej oraz rapera. Ich wystêp przybli¿y³ widzom biografiê artysty w ciekawy i humorystyczny sposób.

W scenariusz wplecione by³y filmy nawi±zuj±ce powa¿niej do twórczo¶ci i dzia³alno¶ci pianisty. Urozmaiceniem spektaklu by³a muzyka grana na ¿ywo przez aktora przedstawiaj±cego rolê Ignacego Paderewskiego a w kilku utworach by³a ona podk³adem muzycznym do ¶piewu Diwy i rapera.

Na zakoñczenie wys³uchali¶my kilku s³ów Marsza³ka Pi³sudskiego o tym, jak powinni¶my dbaæ o swoj± Ojczyznê .

By³o to dla nas istotne wydarzenie, podczas którego mogli¶my obcowaæ z polsk± muzyk±, kinematografi±, a tak¿e twórcami powojennej Polski, dziêki którym mo¿emy obchodziæ ¦wiêto Niepodleg³o¶ci.

Paulina Chaber

Warsztaty fact-checkingu

6 listopada dwie klasy w naszej szkole 1a i 1e uczestniczy³y w warsztatach rozwijaj±cych kompetencje wyboru rzetelnych ¼róde³ informacji oraz odró¿niania prawdy od fa³szu w informacjach medialnych.

Odby³o siê to w ramach ogólnopolskiej akcji realizowanej w szko³ach przez Stowarzyszenie Demagog. Realizatorzy zajêæ przekazuj± wiedzê o fake newsach oraz innych rodzajach manipulacji w Internecie. Dziel± siê swoim do¶wiadczeniem w fact-checkingu i zachêcaj± do rozwijania krytycznego my¶lenia.

12 listopada 2018 r.
Newsy

W dniu 12 listopada 2018 r. (poniedzia³ek) liceum jest zamkniête.

Zgodnie z Ustaw± z dnia 7 listopada 2018 r.

o ustanowieniu

¦wiêta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodleg³o¶ci Rzeczypospolitej Polskiej,

dzieñ 12 listopada 2018 r.

jest ¦wiêtem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodleg³o¶ci Rzeczypospolitej Polskiej

i jest dniem wolnym od pracy.

WARSZAWA/JERUZALEM_
<

6 listopada w Resursie odby³ siê spektakl naszej licealnej grupy teatralnej „Szafa na Rozdro¿u” pt. „WARSZAWA/JERUZALEM”.

Sztuka na podstawie dwóch utworów Mirona Bia³oszewskiego - "Pamiêtnika z powstania warszawskiego" oraz "Wypraw krzy¿owych" - porusza problem absurdów wojny z perspektywy zwyk³ego cz³owieka, dla którego wspomnienia s± czym¶ wiêcej ni¿ jedynie wycinkiem historii...

W roli g³ównej wyst±pi³ Micha³ Krupiñski, za scenariusz i re¿yseriê odpowiada³ Jakub Wac³awek.

Przedstawienie zosta³o przygotowane w ramach VI Festiwalu Teatrów M³odzie¿owych na Mazowszu. W zwi±zku z tym oprócz mieszkañców ¯yrardowa i uczniów szko³y na widowni zasiad³a komisja konkursowa, w sk³ad której weszli cz³onkowie zespo³u Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie oraz Mazowieckiego Kuratorium O¶wiaty.

Nasi m³odzi twórcy stanêli na wysoko¶ci zadania – sztuka, okre¶lana jako dojrza³e, oryginalne, daj±ce do my¶lenia dzie³o, spotka³a siê z bardzo pozytywnym przyjêciem widowni.

Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy naszych artystów!

Grota

Zajêcia klubu Grota!

Od kilku lat w pi±tkowe wieczory w naszej szkole króluj± gry planszowe.
Wszystko dziêki nauczycielowi jêzyka angielskiego - Jakubowi Lamentowi, który zarazi³ innych swoj± pasj±.
W ostatni pi±tek 2.11 zorganizowa³ 'Mini' Draft PIRATES CSG, w którym wziê³o udzia³ 14 uczestników.
Zwyciê¿yli: Oskar, Wojtek i Damian.

Dzieñ otwarty

06 listopada 2018 r.

od 17:00 do 18:30 – dzieñ otwarty dla Rodziców

Zapraszamy serdecznie!


Strona 1 z 95 1 2 3 (310) 595-7098 > >>
BIP
@-learning

917-893-5639

Sponsorzy

719-672-6742

SKS - Szkolny Klub Sportowy

SKS - Szkolny Klub Sportowy

4024505042

Projekty

M³ody Obywatel
(207) 276-4535
microzooid
Wyzwania wobec inno¶ci

Europejskie projekty partnerskiej wspó³pracy szkó³

Szkolna fabryka inicjatyw - równe obywatelstwo
Przedsiêbiorczo¶æ naszym paszportem do przysz³o¶ci
Przez pie¶ni i tañce ludowe poznajemy kulturê narodów europejskich
Zdrowe cia³o, zdrowy duch, zdrowe ¶rodowisko

Erasmus

 Erasmus - Nauka wokó³ nas

 (602) 558-8258

Logowanie
Nazwa U¿ytkownika

Has³oZapomniane has³o?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
Lokalizacja LO

Poka¿ 7878629969 na wiêkszej mapie
IT Szko³a

709-753-8025

Wymiana miêdzynarodowa
Wizyta w Danii
(606) 424-3997